Įmonių reorganizavimas, atskyrimas

Įmonių reorganizavimas ir atskyrimas - teisinė pagalba reorganizuojant, atskiriant įmones, kitus juridinius asmenis.

Profesionalios teisinės konsultacijos įmonių reorganizavimo ir atskyrimo proceso metu kylančiais klausimais. Ilgametė mūsų teisininkų ir kitų sričių specialistų patirtis bei kasdienė praktika garantuoja Jums kokybiškas ir Jūsų poreikius atitinkančias paslaugas.

Įmonių reorganizavimas - Judico teikia teisinę pagalbą ir verslo konsultacijas visais su įmonių reorganizavimu susijusiais klausimais

Rengiame visų teisinių formų juridinių asmenų reorganizavimo ar atskyrimo dokumentus ir atstovaujame Jūsų interesams visose reorganizavimo ar atskyrimo bei pakeistų dokumentų registracijos stadijose:

 • konsultuojame reorganizavimo ar atskyrimo klausimais
 • parengiame reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, reikiamas ataskaitas bei ataskaitų vertinimus
 • parengiame visus reorganizavimo ar atskyrimo procedūroms reikalingus dokumentus (turto ir įsipareigojimų perdavimo aktus, sprendimus, įstatus, protokolus ir pan.)
 • viešai paskelbiame apie juridinio asmens reorganizavimą ar atskyrimą
 • laikinai įtraukiame juridinio asmens pavadinimą į juridinių asmenų registrą
 • atstovaujame Jūsų interesams visose reorganizavimo ar atskyrimo stadijose (dalyvių susirinkimuose, vertinant sąlygas, pas notarą ir juridinių asmenų registre)

 

Įmonių reorganizavimas ir atskyrimas - kreipkitės į JUDICO šiandien ir mes Jums padėsime atsakyti į visus Jums iškylančius klausimus. Tai galite padaryti susisiekdami su mumis elektroniniu paštu (info@judico.lt), telefonu arba atvykdami pas mus į kontorą (Kalvarijų g. 131-405, Vilnius).

Įmonių reorganizavimas - informacija apie procesą

Įmonių reorganizavimas - tai juridinio asmens (bendrovės, įmonės, bendrijos, kitos organizacijos) pasibaigimas, kai juridinio asmens veikla (teisės, pareigos) nesibaigia, bet kartu su turtu pereina kitam juridiniam asmeniui (žr. pagrindinius reorganizavimo metu atliekamus veiksmus). Įmonių reorganizavimo metu likvidavimo procedūros nėra atliekamos, kadangi juridinio asmens veikla (teisės ir pareigos) bei turtas pereina kitiems juridiniams asmenims.

Įmonių reorganizavimas dažniausiai atliekamas siekiant pertvarkyti įvairius verslo procesus, padidinti veiklos efektyvumą, optimizuoti mokesčius ir pan. Atkreipkite dėmesį į tai, kad reorganizuojant sujungimo ar padalinimo būdu, naujai sukuriamiems juridiniams asmenims automatiškai nepereis reorganizuojamų asmenų licencijos ar leidimai tam tikros veiklos vykdymui.

Reorganizuojamu asmeniu yra laikomas tas juridinis asmuo, kuris pasibaigia, t.y. kurio teisės ir pareigos pereina kitiems juridiniams asmenims. Dalyvaujančiu reorganizavime yra laikomas tas juridinis asmuo, prie kurio prijungiamas reorganizuojamas juridinis asmuo.

Reorganizavime gali dalyvauti tik tos pačios teisinės formos juridiniai asmenys, išskyrus įstatymų, reglamentuojančių atskiras juridinių asmenų teisines formas, nustatytas išimtis.

Įmonių reorganizavimas gali būti atliekamas 2 būdais:

 • įmonių reorganizavimas jungimo būdu, kuris savo ruožtu gali būti:

» prijungimas (vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito veikiančio juridinio asmens)

» sujungimas (dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį)

 • įmonių reorganizavimas skaidymo būdu, kuris savo ruožtu gali būti:

» išdalijimas (vieno juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims)

» padalijimas (vieno juridinio asmens pagrindu įsteigimas naujų dviejų ar daugiau juridinių asmenų)

 

Įmonių atskyrimas

Įmonių atskyrimas yra labai panašus procesas, kaip ir įmonių reorganizavimas, tačiau šiuo atveju juridinis asmuo nepasibaigia ir toliau tęsia savo veiklą. Nuo veikiančio juridinio asmens, kuris ir toliau tęsia savo veiklą, yra tik atskiriama dalis teisių, pareigų ir turto, bei tuo pagrindu įkuriami vienas ar keli nauji juridiniai asmenys. Bendru požiūriu, įmonės atskyrimas proceso atžvilgiu beveik niekuo nesiskiria, kaip ir įmonių reorganizavimas.

Grįžti į viršų

 

Įmonių reorganizavimas - pagrindiniai veiksmai reorganizuojant juridinį asmenį

1 Parengiami finansinių ataskaitų rinkiniai
(jei reorganizavimo sąlygos yra sudaromos praėjus 6 mėnesiams po finansinių metų pabaigos, turi būti sudaromas tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, kuris neturi būti sudarytas anksčiau negu likus 3 mėnesiams iki reorganizavimo sąlygų sudarymo.

Įstatymų nustatytais atvejais skaidymo ir atskyrimo atvejais tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys gali būti nerengiamas)

2

Parengiamos reorganizavimo sąlygos

3

Parengiami steigimo dokumentų projektai

4

Įstatymų nustatytais atvejais parengiamos reorganizavimo ataskaitos

5

Įstatymų nustatytais atvejais reorganizavimo sąlygos įvertinamos nepriklausomų ekspertų (audito įmonės), kurie parengia sąlygų vertinimo ataskaitas

6

Viešai paskelbiama apie parengtas reorganizavimo sąlygas:

 • arba 3 kartus viešai (dažniausia dienraštyje) ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais;
 • arba 1 kartą viešai (dažniausia dienraštyje) ir pranešama visiems kreditoriams registruotais laiškais arba pasirašytinai.

7
VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre įregistruojami reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime juridinių asmenų statusai

(pranešimas pateikiamas tą pačią dieną, kai pasirodo pirmasis viešas skelbimas)

8

Parengiami pranešimai apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo iki dalyvių susirinkimų, kuriuose tvirtinamos reorganizavimo sąlygos

9

Įvyksta dalyvių susirinkimai, kuriuose tvirtinamos reorganizavimo sąlygos ir priimami arba pakeičiami juridinių asmenų steigimo dokumentai

10

Pagal sprendimo priėmimo dienos duomenis sudaromas balansas

11

VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre įregistruojami sprendimai, kuriais patvirtintos reorganizavimo sąlygos

12

Suderinamas laikas pas notarą

Rekomenduojame kreiptis į Vilniaus rajono 1 notarų biurą (Verkių g. 1 / Žalgirio g. 101, Vilnius. Tel. (8~5) 2752887)

13

Dokumentai pasirašomi pas notarą

Notarui reikia pateikti:

 • reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime juridinių asmenų steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus);
 • reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime juridinių asmenų dalyvių sąrašus (akcininkų sąrašus);
 • reorganizavimo sąlygas;
 • finansinių ataskaitų rinkinius (metinius arba tarpinius);
 • reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitas (jei tokios ruošiamos pagal įstatymus);
 • viešus skelbimus, kuriuose skelbta apie reorganizavimą; jei kreditoriams apie reorganizavimą pranešta raštu:
» kreditorių sąrašus pirmojo viešo paskelbimo dienai;

» pašto siuntų dokumentus, įrodančius, kad kreditoriams pranešta apie reorganizavimą (kartu turi būti pridėta ir siųsto pranešimo kopija – forma);

 • pažymą, kad kreditoriai nesikreipė dėl prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo, prievolių nutraukimo ar jų įvykdymo prieš terminą;
 • arba pažymą, kad kreditoriai kreipėsi dėl minėtų veiksmų ir
prievolių įvykdymas kreditoriams buvo papildomai užtikrintas, prievolės buvo

nutrauktos arba įvykdytos prieš terminą;

 • dalyvių sprendimus (protokolus), kuriuose tvirtinamos reorganizavimo sąlygos ir priimami arba pakeičiami juridinių asmenų steigimo dokumentai;
 • jei keičiasi buveinės adresas – patalpų savininko sutikimą dėl buveinės adreso suteikimo

(juridinio asmens išduotas sutikimas turi būti patvirtintas juridinio asmens vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu; fizinio asmens išduotas sutikimas turi būti patvirtintas notaro. Jei patalpos yra įkeistos, turi būti pateiktas hipotekos kreditoriaus (dažniausiai banko) sutikimas dėl patalpų buveinės adresui suteikimo);

 • naujus steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus) - 3 egz.;
 • vadovų asmens dokumentų (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopijas;
 • Registrų centro Juridinių asmenų registro pranešimą apie laikiną pavadinimo įtraukimą (jei toks pranešimas buvo užsakytas);
 • kitus dokumentus (priklausomai nuo reorganizuojamo juridinio asmens ypatumų).

14

Vykstama į VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrą ir pateikiami dokumentai tolesnei registracijai

15

Iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro atsiimami įregistruoti dokumentai (Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašas; įstatai)

16

Pagal reorganizavimo dienos duomenis sudaromas balansas

17

Reorganizuotų bendrovių turtas, teisės ir pareigos perduodamas po reorganizavimo veiksiančioms bendrovėms, taip pat viešuose registruose perregistruojamas (perrašomas) registruotinas turtas

Grįžti į viršų

Susisiekite

Siųsti

 

Tel.  (8~5) 2700069

Mob. (8~6) 77 70861
info@judico.lt
Kalvarijų g. 131-405, Vilnius.