Įmonės likvidavimas

Įmonės likvidavimas - teisinė pagalba likviduojant ir uždarant įmones, kitus juridinius asmenis. Profesionalios teisinės konsultacijos visais įmonių likvidavimo proceso metu kylančiais klausimais. JUDICO teikia teisinę pagalbą ir verslo konsultacijas visais su įmonių likvidavimu bei jų išregistravimu susijusiais klausimais. Ilgametė mūsų teisininkų ir kitų sričių specialistų patirtis bei kasdienė praktika garantuoja Jums kokybiškas ir Jūsų poreikius atitinkančias paslaugas.

Atstovaujame Jūsų interesams visose juridinio asmens likvidavimo, uždarymo bei išregistravimo stadijose:

 • konsultuojame visais įmonės likvidavimo klausimais
 • parengiame likvidavimo aktą, reikiamas ataskaitas, atliekame ataskaitų vertinimus
 • parengiame visus įmonės likvidavimo ir išregistravimo procedūroms reikalingus dokumentus (turto perdavimo aktus, skelbimus apie likvidavimą, sprendimus, deklaracijas, protokolus ir pan.)
 • viešai skelbiame apie įmonės likvidavimą
 • atstovaujame ginčuose su mokesčių administratoriumi
 • atstovaujame Jūsų interesams įmonės likvidavimo ir išregistravimo stadijose (dalyvių susirinkimuose, rengiant likvidavimo aktą bei perduodant turtą, išregistruojant įmonę VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre bei Mokesčių mokėtojų registre)

 

Įmonės likvidavimas - kreipkitės į JUDICO šiandien ir mes Jums padėsime atsakyti į visus Jums iškylančius klausimus. Tai galite padaryti susisiekdami su mumis elektroniniu paštu (info@judico.lt), telefonu arba atvykdami pas mus į kontorą (Kalvarijų g. 131-405, Vilnius).

Įmonės likvidavimas - informacija apie procesą

Įmonės likvidavimas – tai juridinio asmens veiklos pabaiga, kuomet jo veikla nutrūksta, juridinis asmuo išregistruojamas iš juridinių asmenų registro, o jo teisės ir pareigos niekam kitam nepereina (žr. pagrindinius įmonės likvidavimo metu atliekamus veiksmus).

Įmonės likvidavimas aktualus ne tik tuomet, kai ketinama tiesiog sustabdyti juridinio asmens veiklą. Dažnais atvejais paprastas juridinio asmens veiklos sustabdymas ar įmonės reorganizavimas (kuomet juridinio asmens teisės ir pareigos pereina kitiems asmenims) nevisada bus tinkamas sprendimas. Norint pabaigti juridinio asmens vardu prisiimtus įsipareigojimus ir apsidrausti nuo gresiančių naujų skolų ar papildomų kreditorių (išieškotojų) reikalavimų, įmonės likvidavimas yra geresnis sprendimas.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad įstatymai neleidžia likviduoti nemokių bendrovių (pagal LR Įmonių bankroto įstatymą, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės). Nemokiems juridiniams asmenims yra taikomos kitokios jų veiklos nutraukimo procedūros nei įmonės likvidavimas.

Nepriklausomai nuo juridinio asmens teisinės formos (UAB, individuali įmonė, ūkinė bendrija, viešoji įstaiga ir pan.) ar jo veiklos pobūdžio, įmonės likvidavimas bei išregistravimas proceso prasme yra panašus.

Juridinio asmens - įmonės likvidavimas skirstomas į:

 • Įmonės likvidavimas savo valia, kuomet juridinis asmuo likviduojamas dalyviams (akcininkams, dalininkams, savininkui) priėmus sprendimą nutraukti juridinio asmens veiklą. Toks įmonės likvidavimas turi būti priimtas ne mažesne, nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalyvių (akcininkų, dalininkų) balsų dauguma.

 • Priverstinis įmonės likvidavimas:

» įmonės likvidavimas atliekamas pasibaigus laikotarpiui, kuriam buvo įsteigtas juridinis asmuo;
» įmonės likvidavimas sumažėjus juridinio asmens dalyvių skaičiui mažiau nei įstatymų leidžiamas minimumas;
» įmonės likvidavimas teismui ar kreditorių susirinkimui priėmus sprendimą likviduoti bankrutavusį juridinį asmenį;
» įmonės likvidavimas teismui priėmus sprendimą likviduoti juridinį asmenį, jei jo veikla yra netinkama;
» įmonės likvidavimas teismui priėmus nutartį likviduoti juridinį asmenį VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro iniciatyva;

» įmonės likvidavimas teismui pripažinus juridinį asmenį neteisėtai įsteigtu.

Likviduojant juridinį asmenį kreditorių reikalavimai tenkinami šia tvarka:

 1. pirmiausia tenkinami likviduojamo juridinio asmens turto įkeitimu užtikrinti reikalavimai – iš įkeisto turto vertės;
 2. pirmąja eile tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio sveikatos sužalojimo, susirgimo profesine liga arba žuvus dėl nelaimingo atsitikimo darbe; taip pat fizinių asmenų reikalavimai apmokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją;
 3. antrąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių bei kitų įmokų į biudžetą ir dėl privalomojo valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų; dėl užsienio paskolų, kurioms suteikta valstybės arba Vyriausybės garantija;
 4. trečiąja eile tenkinami visi likę kreditorių (išieškotojų) reikalavimai.

Kiekvienos paskesnės eilės kreditorių (išieškotojų) reikalavimai tenkinami po to, kai visiškai patenkinti pirmesnės eilės kreditorių (išieškotojų) reikalavimai. Jeigu neužtenka lėšų visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal priklausančią kiekvienam kreditoriui (išieškotojui) sumą.

Likęs likviduojamo juridinio asmens turtas padalinamas juridinio asmens dalyviams proporcingai jiems priklausančių akcijų nominaliai vertei. Turtas gali būti dalinamas ne anksčiau kaip praėjus dviems mėnesiams po to, kai viešai paskelbiama apie juridinio asmens likvidavimą.

Dalinamas turtas gali būti apmokestintas įstatymų nustatyta tvarka (pvz., perduodant likviduojamos individualios įmonės turtą jos savininkui, savininkui gali atsirasti prievolė nuo gautų pajamų mokėti gyventojų pajamų mokestį (15%); perduodant likviduojamos UAB turtą, akcininkui [fiziniam asmeniui] gali atsirasti prievolė nuo gautų pajamų mokėti gyventojų pajamų mokestį (15%), o akcininkui [juridiniam asmeniui] – prievolė nuo gauto pelno mokėti pelno mokestį).

Priėmus sprendimą dėl juridinio asmens likvidavimo, turi būti paskirtas likvidatorius (ar likvidacinė komisija, jei likvidatoriumi bus ne vienas asmuo). Likvidatorius, tai fizinis asmuo, atliekantis visas įstatymuose numatytas likvidavimo procedūras. Juo gali būti likviduojamo juridinio asmens vadovas, darbuotojas, savininkas ar kitas asmuo. Likvidatorius perima visas buvusių juridinio asmens valdymo organų funkcijas ir įgyja teisę sudarinėti sandorius juridinio asmens vardu. Pažymėtina, kad likvidavimo metu galima sudarinėti tik tokius sandorius, kurie skirti juridinio asmens turtui apskaityti, atsiskaityti su kreditoriais ir dalyviais, baigti vykdyti sandorius ir per kiek įmanoma trumpesnį laiką nutraukti juridinio asmens veiklą.

Sprendimas dėl juridinio asmens likvidavimo negali būti atšauktas, jei bent vienas juridinio asmens dalyvis gavo dalį likviduojamo juridinio asmens turto.

Grįžti į viršų

 

Įmonės likvidavimas - pagrindiniai veiksmai likviduojant juridinį asmenį

1

Įvyksta dalyvių susirinkimas, kuriame priimamas sprendimas likviduoti juridinį asmenį bei paskiriamas likvidatorius (ar likvidacinė komisija)

2

Sudaroma paslaugų teikimo sutartis su likvidatoriumi (ar likvidacine komisija)

3

Sudaromas likvidavimo laikotarpio pradžios balansas

4

Paskelbiamas viešai įmonės likvidavimas:

 • arba 3 kartus viešai (dažniausia dienraštyje) ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais;
 • arba 1 kartą viešai (dažniausia dienraštyje) ir pranešama visiems kreditoriams registruotais laiškais arba pasirašytinai.

5
VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre įregistruojamas likviduojamo juridinio asmens statusas

(pranešimas pateikiamas tą pačią dieną, kai pasirodo pirmasis viešas skelbimas)

6
Valstybinė mokesčių inspekcija atlieka likviduojamo juridinio asmens patikrinimus.

Valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimas atliekamas ne visais atvejais, tai priklauso nuo vykdomos veiklos pobūdžio, veiklos laikotarpio, ar juridinis asmuo yra PVM mokėtojas ir pan.

7

Juridinis asmuo išregistruojamas iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojų registro

8

Nutraukiamos darbo sutartys su darbuotojais, vyksta atsiskaitymas su jais

9

Pateikiamos likvidavimo pradžios mokesčių deklaracijos

10

Sumokamos socialinio, sveikatos draudimo įmokos, baudos, delspinigiai

11

Baigiami vykdyti juridinio asmens sandoriai

12

Atsiskaitoma su kreditoriais

13

Išregistruojamas kasos aparatas

14

Sunaikinami nepanaudoti specialių apskaitos dokumentų blankai

15

Pateikiamos juridinio asmens veiklos laikotarpio pabaigos mokesčių deklaracijos

16

Juridinio asmens dalyviams paskirstomas likęs juridinio asmens turtas, surašomi jo perdavimo aktai

17

Uždaromos sąskaitos bankuose

18

Atliekami visi kiti įstatymuose numatyti privalomi atlikti veiksmai

19

Sudaromas juridinio asmens veiklos laikotarpio pabaigos balansas

20

Sunaikinamas likviduojamo juridinio asmens antspaudas

21

Juridinio asmens dokumentai atiduodami saugoti archyvui

22

Surašomas likvidavimo aktas

23

Vykstama į VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrą ir pateikiamas prašymas dėl juridinio asmens išregistravimo

Grįžti į viršų

Susisiekite

Siųsti

 

Tel.  (8~5) 2700069

Mob. (8~6) 77 70861
info@judico.lt
Kalvarijų g. 131-405, Vilnius.